Union Bank of India- Product

Search

Home You are here : path  Products path Personal path Saral Centres

Image MSME SARAL CENTRES

 Sr. No

Name of the SARAL

Designation

Name of the SARAL Head

Mobile Number

1

SARAL Ahmedabad

AGM

Shri Rahul Juyal

8879517785

2

SARAL Baroda

AGM

Shri Gyanendra Singh

8874927777

3

SARAL Surat

AGM

Shri Kundan Sinha

7738240108

4

SARAL Rajkot

AGM

Shri Abhishek Jain

9920967951

5

SARAL Bangalore

AGM

Shri R. Jyothi Krishnan

9500996632

6

SARAL Hyderabad

AGM

Shri Jayadev Nair

9004627562

7

SARAL Visakhapatnam

AGM

Shri Shreedhar

9704222568

8

SARAL Vijayawada

AGM

Shri Manyam

8590408425

9

SARAL Lite Nellore

CM

Shri G Srinivas

8008705338

10

SARAL Lite Mangalore

CM

Ms. Rodrigues Rosaline Tresa

8095234333

11

SARAL Indore

AGM

Shri Anuj Kumar Singh

7800003644

12

SARAL Raipur

AGM

Shri Ishtiyaque Arshad

8226012502

13

SARAL Jabalpur

AGM

Shri Upendra Pal

7340784226

14

SARAL Lite Bhopal

CM

Shri Manoj Jain

9699350722

15

SARAL Chennai

AGM

Shri Rajesh Bapat

7771001911

16

SARAL Ernakulam

AGM

Shri Deepti Anand

8425876160

17

SARAL Coimbatore

AGM

Shri Hanmantha Reddy 

7598426927

18

SARAL Lite Madurai

CM

Shri K Subbarao

9490651547

19

SARAL Lite Kozhikode

CM

Shri Abijith T K

9655502164

20

SARAL Lite Trivandrum

CM

Shri Dines B

8606701646

21

SARAL Chandigarh

AGM

Shri Ajay Bansal

9644433110

22

SARAL Delhi North

AGM

Shri Govind Mishra

9819537530

23

SARAL Delhi South

AGM

Shri Abhinav Bhat

7042929988

24

SARAL Jaipur

AGM

Shri Sarang Zanzad 

9920179687

25

SARAL Ludhiana

AGM

Shri Sanjiv Kumar

7800003612

26

SARAL Karnal

AGM

Shri Jaibir Sharma

8725029620

27
SARAL Lite Jalandhar

CM

Shri Basant Jena

8550992288

28 SARAL Kolkata

AGM

Shri Dilip Mishra

9830366638

29 SARAL Lite Durgapur

CM

Shri Vinay Kumar Ranjan

7999915297

30 SARAL Lite Siliguri

CM

Shri Murari Sharma

7800001499

31 SARAL Kanpur

AGM

Shri Randhir Kumar

9819133326

32 SARAL Meerut

AGM

Shri P K Awasthi

7888045921

33 SARAL Lucknow

AGM

Shri Yogesh Chaurasia

8447495067

34 SARAL Agra

AGM

Shri Amit Kumar Sinha

7800221183

35 SARAL Mumbai North

AGM

Shri Sandeep Kumar

9999784481

36 SARAL Mumbai South

AGM

Shri Abhijit dhar 

8016098588

37 SARAL Mumbai West

AGM

Shri Manoj Sharma

7043224545

38 SARAL Nagpur

AGM

Shri Amar Nath Mishra

8336936291

39 SARAL Pune

AGM

Shri Vijay Dongarwar

9979088505

40 SARAL Nasik

AGM

Shri Abhishek Tandon

9099964637

41 SARAL Kolhapur

AGM

Shri G D Suresh

9004608923

42 SARAL Lite Goa

CM

Shri Pramod Sonkusare

7045855610

43 SARAL Bhubneshwar

AGM

Shri K D Gupta

8987385472

44 SARAL Ranchi

AGM

Shri Sanjeev kumar

9930273760

45 SARAL Lite Patna

CM

Shri Kalyan Chakraborty

9628371818

46 SARAL Varanasi

AGM

Shri Santosh Sahoo

9999908319

47 SARAL Lite Allahabad

CM

Shri Dipak Kumar Pathak

9918500748

48 SARAL Lite Gorakhpur

CM

Shri Praneet Srivastava

8332931290

49 SARAL Ahmedabad

(eSME Express AB)

AGM

Shri P Srinivas

9949596636

50 SARAL Lite Pune 

(eSME Express AB)

CM

Shri C Madhu Mohan Reddy

9849251234

51 SARAL Bangalore 

(eSME Express AB)

AGM

Shri Ch Kameswara Rao

9440732148

52 SARAL Hyderabad 

(eSME Express AB)

AGM

Shri Y Naresh Kumar

8886263700

53 SARAL Mumbai 

(eSME Express AB)

AGM

Shri D Rajashekar

8977977155

54 SARAL Lite Vijayawada
(eSME Express AB)

CM

Shri P V V Prasad

8499044222

55 SARAL Lite Vizag 

(eSME Express AB)

CM

Shri B Ravi Kishore

9494171620

56 SARAL Chennai 

(eSME Express AB)

AGM

Shri Y S P Sastry

9600044820

57 SARAL Lite Guntur 

(eSME Express AB)

CM

Shri P Varaha Narasimhamurthy

9885495836


union

union